Analisis dakwah dalam cerpen-cerpen terpilih Rejab F.I.

Analysis of dakwah in selected short stories of Rejab F.I.

  • Osman Ayob Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia.
  • Roslan Chin Universiti Sains Malaysia
  • Tuan Rusmawati Raja Hassan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia.
Keywords: Dakwah, Takwa, Keadilan, Ilmu, Taubat

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk membincangkan persoalan dakwah yang berpaksikan kehidupan orang-orang Melayu yang kaya dengan akal budi dan tata susila hidup. Kaedah analisis kandungan digunakan dengan memfokuskan terhadap persoalan dakwah dalam kumpulan cerpen Papaverine oleh Rejab F.I. Data dideskripsi dan dibincangkan berpandukan pendekatan dakwah yang terangkum dalam Teori Pengkaedahan Melayu yang diperkenalkan oleh Hashim Awang secara deskriptif iaitu dihuraikan secara terperinci sesuai dengan ruang lingkup kajian. Hasil analisis menunjukkan cerpen-cerpen terpilih Rejab F.I berkait rapat dengan aspek kemanusiaan terisi dengan kepelbagaian rencah kehidupan yang padat dan kompleks. Daripada analisis yang menjurus kepada watak dan perwatakan, kajian ini mendapati empat tema yang terungkap dari Pendekatan Dakwah iaitu takwa, keadilan, ilmu dan taubat. Penemuan tema takwa, keadilan dan ilmu yang terungkap dalam cerpen-cerpen terpilih oleh Rejab F.I tersebut merupakan gambaran landskap pemikiran masyarakat Melayu berdasar pada nilai hidup semasa. Semua ini terjalin mengikut prinsip kehidupan orang-orang Melayu yang berpegang teguh kepada ajaran dan suruhan Allah SWT.

References

A. Bakar Hamid Usman Awang. (1973). Panduan Menulis Cerpen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali, A. H., & Ismail K. (2013). Asas Pembinaan Teori Sastera oleh Sarjana Sastera Di Malaysia`. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 1(1), 1 - 20. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/ rumpun/ article/view/96

Abdul Rahman Md. Aroff. (1999). Teori Etika dan Amalan Moral. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman Napiah. (1998). Teori Pendekatan Kritikan Sastera Moden. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Abu Kassim, N. S. (1). Puisi Endoi Sebagai Instrumen Dakwah Untuk Pembangunan Insan`, Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 6(1), 241 - 276. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/ index.php/ rumpun/ article/view/46

Al-Quran dan Terjemahannya. (2000). Mujamma Fadh Li Thiba’at Al Mush Haf. Saudi Arabia: Asy-Syarif Medinah Munawarah.

Azizah Mohd Rapini & Ruzman Md. Noor. (2018). Prinsip Keadilan dalam Sistem Kehakiman Islam: Tumpuan Khusus terhadap Konsep Syahadah. Journal of Fatwa Management and Research, 9(1), 129-161. Retrieved from http://jfatwa.usim.edu.my/index.php

Hashim Awang. (1981). Cerpen-Cerpen Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua: Satu Analisa Tentang Tema dan Struktur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. (1993). Pengkaedahan Melayu dan Kajian Kritikan Kesusasteraan Tanah Air. Kuala Lumpur: Dewan Sastera, Januari.

Hashim Awang. (1993). Pengkaedahan Melayu dan Kajian Kritikan Kesusasteraan Tanah Air. Kuala Lumpur: Dewan Sastera, Februari.

Hashim Awang. (1992). Penggarapan Nilai Pendakwahan. Kuala Lumpur: Dewan Sastera, September.

Hashim Awang. (1991). Melihat Munajat Di Perkebunan Menerusi Pendekatan Alamiah. Dewan Sastera, April, 82-83. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. (1992). Suatu Kritikan daripada Pendekatan Firasat. Dewan Sastera, Februari, 66-68. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. (1993). Menilai Hidayah dengan Pendekatan Dakwah. Dewan Sastera, November, 73-78. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. (1994). Metodologi Kesusasteraan Islam: Kaedah Penilaian. Dewan Sastera, Februari, 10 -15. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jujun S. Suriasumantri. (1990). Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jumali HJ. Selamat. (2009). Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu dalam Menjaras Ribut Menerusi Pendekatan Dakwah. Jurnal Personalia Pelajar. Bil. 12 Jun/June (19-37).http://pkukmweb.ukm.my/jpppp

Kamus Ensiklopedia Jld. A-K. (1997). Kuala Lumpur: Anzagain Sdn Bhd.

Kamus Komprehensif Time (1994). Kuala Lumpur: Oxford Fajar Publication.

Rejab F.I. (2013). Memoir Seribu Riak di Pantai Usia. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM).

Rejab F.I. (2015). Papaverine. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sahlan Mohd. Saman. (1994). Pengarang Teks dan Khalayak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sikana, M. (2013). `Arah Perjalanan Teori Dan Kritikan Sastera Malaysia Dalam Era Globalisasi`. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 1(1), 143 - 168. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/102

Syaikh Abd. Aziz bin Abdullah bin Baz Dr. Fadhl Ilahi. (2005). Mendakwahi Orang Tua Kewajipan Beramar Makruf Nahi Mungkar – Dasar, Tahapan dan Adabnya. Darus Sunah Press: Jakarta, Indonesia.

Wan Hussein Azmi. (1984). Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zurinah Hasan. (2008). Puisi Melayu Moden: Satu Kajian Teori Pengkaedahan Melayu. Tesis Ph.D, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Published
2020-10-13
How to Cite
Ayob, O., Chin, R., & Raja Hassan, T. R. (2020). Analisis dakwah dalam cerpen-cerpen terpilih Rejab F.I . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 8(2), 49-59. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/131