Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka

Management of National Identity in Trilogy by Hamka

  • Fathin Noor Ain Ramli Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
  • Azhar Wahid Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
  • A. Halim Ali Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Keywords: Pengurusan, Identiti, Bangsa, Kesusasteraan Melayu, Imej, Trilogi

Abstract

Penerapan disiplin pengurusan di dalam bidang kesusasteraan masih lagi baru dan dilihat semakin berkembang rancak sejajar dengan relevansinya bagi mengukuhkan bidang sastera di tanah air. Penulisan makalah ini adalah mengenal pasti pengurusan identiti bangsa Melayu iaitu melalui elemen imej yang dilihat sebagai salah satu elemen penting dalam pembinaan identiti bangsa. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang akan menganalisis tiga buah novel karya karya ulamak terkenal Indonesia iaitu Hamka yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau Ke Deli dan Di Bawah Lindungan Ka’bah.  Prinsip Pengurusan yang kedua iaitu pengorganisasian telah menjadi landasan utama dan digabungkan dengan teori pengurusan iaitu 14 Prinsip Asas Pengurusan oleh Henry Fayol. Imej yang dibawa oleh ketiga-tiga watak utama di dalam novel ini iaitu Zainuddin (TKVDW), Poniem (MKD) dan Hamid (DBLK) akan diteliti bagi melihat pembinaan identiti watak di plot permulaan sehinggalah ke plot pengakhiran novel. Hasil dapatan telah membuktikan bahawa prinsip pengorganisasian telah diaplikasikan oleh setiap watak bagi mencapai matlamat dan menghadapi sebarang konflik dalam kehidupan mereka. Selain itu, imej Melayu transisi yang dimiliki oleh Zainuddin dan Poniem serta imej Melayu tradisi bagi Hamid telah mencerminkan identiti yang dimiliki oleh bangsa Melayu di dalam novel-novel pilihan. Prinsip disiplin, mengutamakan kepentingan organisasi, rantaian skala dan semangat kekitaan yang diketengahkan oleh Henry Fayol telah menyumbang kepada pengukuhan dalam pengurusan imej terhadap semua watak. Kesimpulannya, pengurusan yang baik adalah sangat penting dalam melahirkan seseorang individu dan bangsa yang mempunyai identiti yang teguh. Maka, pengurusan yang baik haruslah dipergiatkan dari semasa ke semasa.

References

Abdul Halim Ali, Siti Nor Amalina Ahmad Tajuddin, Mazdi Marzuki, Miftachul Huda (2020) Digital Approach of Malay Literature through Interactive Computer Method (ICM): A Proposed Framework Model, Solid State Technology, 63 (6), 12651-12666

Abdul Halim Ali (2016) Mendekati puisi Melayu tradisional. Tanjong Malim: Profesional Baharu.

Abdul Rahman Embong. (1999). ldentiti dan Pembentukan ldentiti. Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. 5 (5), 3-15.

Abdullah, I. R., & Ali, A. H. (1). Terapan Konsep Feminisme Talbiah Dalam Cerpen Akar Cinta Karya Aminah Mokhtar. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 46 - 85. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/27

Ahmad, Z., Abdul Wahid, A., & Ali, A. H. (2020). Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(2), 16-27. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125

Aizzat Mohd Nasurdin, Intan Osman dan Zainal Ariffin Ahmad. (2006). Pengantar Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Ali, A. H., & Mohamad, A. (2015). Novel Episod Cinta Di Tanah Hijrah Dalam Bacaan Intertekstualiti. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 3(1), 1 - 33. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/69

Bartol, Kathryn M. & Martin, David C. (1994). Management. 2nd ed. U.S.A: McGraw-Hill, Inc.

Certo, S.C. (1997). Modern Management. 7th ed. New Jersey: Prentice-Halll, Inc.

Chek Mat (2007). Pengurusan Imej. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Daft, R.L. (1997). Management. 4th Ed. Orlando: The Dryden Press.

Fathin Noor Ain Ramli & Azhar Wahid (2019). Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka. Jurnal Peradaban Melayu, 14 (1) 35-48.

Hamka. (2015). Di Bawah Lindungan Ka’bah, PTS Publications & Distributors Sdn Bhd; Kuala Lumpur.

Hamka. (2015). Merantau Ke Deli. PTS Publications & Distributors Sdn Bhd; Kuala Lumpur.

Hamka. (2015).Tenggelamnya Van Der Wijck. PTS Publications & Distributors Sdn Bhd; Kuala Lumpur.

Haryati Abdul Karim. (2014). Globalisasi, Penggunaan Media Dan Identiti Hibrid Di Kalangan Remaja Malaysia. Jurnal Komunikasi Borneo. Vol 1.

Hj. Wahid, A. (2013). Kajian Emosi Dalam Kesusasteraan Melayu: Sumbangan Kepada Penghayatan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 1(1), 21 - 40. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/97

Hj. Wahid, A. (2014). Worldview Pengukuhan Membina Jati Diri Bangsa Dalam Novel Di Penghujung Rindu. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 2(1), 68 - 83. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/86

Jaafar Muhamad. (2003). Asas Pengurusan. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Manuel Castells. (1997). The Power of Identity. Massachusetts: Blackwell Publishers.

Mohd Hizam Hahafiah dan Zafir Mohd Makhbul. (2003). Pengurusan Organisasi. Edisi Kedua. Malaysia: Mc Graw Hill Sdn Bhd.

Mohamad Zubir Ismail & Mohamad Mokhtar Hassan. (2017). Prinsip Perancangan Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Dlm Journal of Business and Social Development, Volume 5 Number 1, March 2017: 123-139.

Nurul Izzah Sidek. 2011. Remaja Dan Krisis Identiti. Utusan Malaysia Online. Dimuat turun pada 11 Disember 2016 dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=1103&pub=UtusanMalaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_05.htm#ixzz4XZy24CyZ © Utusan Melayu (M) Bhd.

Paul Morris. (2005). Religion and Identity: The New Zealand Spirit. Dlm Asmah Haji Omar & Paul Morris. (2005). Religion and Identity, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris: Tanjong Malim, 1-19

Rancangan Malaysia Ke Sebelas, 2016-2020: Bab 5 Meningkatkan Pembangunan Modal Insan Untuk Negara Maju. Dicapai pada 8 November 2018 dari http://epu.gov.my/ms/rmk/rancangan-malaysia-kesebelas-2016-2020.

Robbins, Stephen P. & Coutler, Mary. (2005). Management. 8th Ed. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Sa’Adiah Mat Alip. (2011). Sikap Bahasa dan Identiti: Kajian Kes Masyarakat Narum, Sarawak. Dlm Jurnal Melayu (6) 2011: 57-72.

Shahnon Ahmad. (1991). Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siddiq Fadzil. (2012). Islam dan Melayu: Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Selangor: Gemilang Press Sdn Bhd.

Wan Sallha Yusoff, Nurul Syazwani, Ahmad Fahmi Mahmood dan Noor Asliza Abdul Rahim. (2010). “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Identiti Diri Remaja Melayu”. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2010 anjuran Universiti Malaysia Perlis.

Yuszaidy Mohd Yusoff & Ghaddaffi Hanafiah. (2015). Impak Media Baharu Terhadap Sistem Nilai Masyarakat Melayu Di Malaysia, Jurnal Komunikasi Malaysian, 31(2) 2015: 33-46.

Zakaria Stapa, Noranizah Yusuf dan Abdul Fatah. (2012). Islam Asas Pembentukan Jati Diti Bangsa Melayu-Muslim, Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 129-141.

Published
2021-05-26
How to Cite
Ramli, F. N. A., Wahid, A., & Ali, A. H. (2021). Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 9(1), 33 - 48. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/141