Pengurusan Kepimpinan Keusahawanan Melayu Dalam Movel Ranjau Sepanjang Jalan

Malay Entrepreneurial Leadership Management In the novel of Ranjau Sepanjang Jalan

  • Azhar Wahid UPSI
  • Rudy Kurniawan Usman Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
  • Rahmanyasin Jaafar Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Keywords: Pengurusan, Kepimpinan, Keusahawanan, Kemiskinan, Organisasi

Abstract

Keupayaan pengurusan kepimpinan dalam menerajui organisasi telah diterima sebagai suatu faktor yang boleh menentukan kejayaan dan kegagalan bagi sesuatu organisasi berkenaan. Malah, kepimpinan merupakan suatu keperluan dalam membina kekuatan organisasi terutama dalam memimpin organisasi ke arah menuju dan mencapai matlamat yang ingin dicapai bersama dengan jayanya. Kajian ini meneliti bentuk atau dasar pengurusan kepimpinan usahawan masyarakat tani yang terdapat dalam Ranjau Sepanjang Jalan (RSJ). Di samping mengenalpasti sikap pengurusan kepimpinan masyarakat tani yang terbina dalam Ranjau Sepanjang Jalan (RSJ). Penelitiannya dibuat dengan penganalisisan terhadap elemen pengurusan kepimpinan yang terdapat dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan (RSJ) dan dikaitkan dengan kegiatan usahawanan tani dalam masyarakat Melayu. Dapatan daripada kajian ini dirumuskan bahawa terdapat beberapa elemen dasar dan sifat kepimpinan yang terbentuk dalam diri pemimpin masyarakat yang ditunjukkan mempunyai keupayaan yang tersendiri dalam usaha menjayakan usahawan tani masyarakat Melayu tradisi. Implikasinya, pengurusan kepimpinan Melayu khususnya berkait dengan keusahawanan yang ditonjolkan oleh pengarang dalam Ranjau Sepanjang Jalan (RSJ) adalah lebih signifikan kepada kritikan dan seharusnya dapat menunjukkan corak kepimpinan yang digunakan oleh pemimpin pada masa kini.

References

A Halim Ali (2019) Pengetahuan Asas Penyelidikan Dalam Kesusasteraan Melayu. Klang: MZ Edu Publications.
Abdul HalimAli (2003) Bingkisan Sastera. Selayang Baru: Diwangsa Publication & Distributors.
Abdul Halim Ali, Azhar Wahid, Julita Norjieta, Azman Ismail, Rohayati Jumaidi, Nur Faaizah Adam, Roslan Chin, Miftachul Huda. (2021). Understanding History And Development On Literature Theory in Malaysia. Linguistica Antveroiensia. Issue-2,wwww.hirt.be. 2296-2319.
Azhar Hj. Wahid. (2015). Kritikan intelektualisme sastera melayu. Tanjung Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
Azhar Wahid, Nordiana Hamzah, Norazimah Zakaria. (2020). The Pedagogical and Knowledge Method Analysis of Teacher's Teaching Materials in Teaching and Learning of Malay Literature. TEST Engineering & Mahagement. Vol.83.Pubication Issue: March-April, pg 1568-1576.
Creswell.J.W.2007. Research Design, Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches. Thousand Oaks. CA: Sage.
Jaafar Muhamad. (2003). Asas Pengurusan. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.
Mohamad Zubir Ismail & Mohamad Mokhtar Hassan. (2017). Prinsip Perancangan Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Dlm Journal of Business and Social Development, Volume 5 Number 1, March 2017: 123-139.
Mohd Hizam Hahafiah dan Zafir Mohd Makhbul. (2003). Pengurusan Organisasi. Edisi Kedua. Malaysia: Mc Graw Hill Sdn Bhd.
Newton, R. (2017). Buku pengurusan.(Suziana Abd. Aziz, Penterjemah). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia. (1964).
Ramli, F. N. A., Wahid, A., & Ali, A. H. (2021). Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 9(1), 33 - 48. Retrieved from https://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/141
Roselena Mansor, Mohd Izham Mohd Hamzah (2015). Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan. Jurnal Pengurusan, 45, 143 – 154.
Shahnon Ahmad. (2006). Ranjau sepanjang jalan. Selangor: Alaf Dua Puluh Satu Sendirian Berhad.
Published
2023-12-31
How to Cite
Wahid, A., Usman, R. K., & Jaafar, R. (2023). Pengurusan Kepimpinan Keusahawanan Melayu Dalam Movel Ranjau Sepanjang Jalan. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 11(2), 40 -53. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/180