NILAI KEPIMPINAN PEMBESAR EMPAYAR MELAYU MELAKA KAJIAN BERASASKAN TEKS SULALATUS SALATIN

LEADERSHIP VALUES OF MALAY MALACCA: AN ANALYSIS BASED ON THE TEXT OF SULALATUS SALATIN

  • Maryam Syafiqha Mohd Sayuti Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak Malaysia.
  • Jamilah Omar Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak Malaysia.
Keywords: Nilai Kepimpinan, Modal Insan, Sulalatus Salatin, Pembesar, Leadership Value, Human Capital, Magnifier

Abstract

Kajian ini menganalisis nilai-nilai murni yang berfokus kepada nilai kepimpinan yang dimiliki oleh pembesar-pembesar Melaka berasaskan teks Sulalatus Salatin. Tiga objektif yang telah ditetapkan iaitu mengenalpasti sejauh mana nilai kepimpinan yang diterapkan mampu meninggkankan kesan yang mendalam dalam teks Sejarah Melayu, menganalisis nilai-nilai kepimpinan yang dinyatakan dalam teks Sulalatus Salatin dan mengkaji peranan nilainilai kepimpinan dalam mempertingkatkan modal insan menerusi pembacaan secara teliti teks Sulalatus Salatin. Perbincangan dalam kajian ini akan tertumpu kepada nilai-nilai kepimpinan yang dimiliki oleh bebrapa pembesar dalam karya agung Sulalatus Salatin serta dikaitkan dengan pemerintahan masa kini bagi membangunkan negara bangsa. Seperti yang diketahui, masyarakat Melayu pada zaman dahulu memegang konsep tidak akan menderhaka kepada raja. Tidak kurangnya ketaatan rakyat kepada pembesar amatlah penting. Justeru, golongan pembesar ini dapat mengukuhkan kedudukan dan kekuasan mereka.Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kepustakaan sepenuhnya iaitu menjadikan buku-buku, jurnal, artikel dan yang paling utamalah adalah teks Sulalatus Salatin. Amat penting bagi kajian ini melihat kembali ciriciri kepimpinan yang ada pada pembesar pada zaman Melayu Melaka agar masyarakat tidak memandang rendah terhadap kepimpinan terdahulu. Ciri-ciri ini sangat penting menjadi penanda aras bagi pembesar yang dapat mentadbir degan baik dan akan mewujudkan rasa taat dan setia rakyat kepada raja yang menjadikan empayar Melaka sentiasa kukuh dan digeruni oleh musuhnya. Ciri-ciri kepimpinan yang diperlihatkan dalam kajian ini dapat dijadikan sebagai iktibar dan panduan dalam melahirkan modal insan yang taat dan setia kepada pemerintah. 

 

This research will analyse values and focusing on leadership values owned by the Malacca authorities based on Sulalatus Salatin text. Three objectives have been determine which is identify the leadership value applied by Malacca authorities on Sulalatus Salatin, analyse the leadership values highlighted on Sulalatus Salatin text and study the role of internal leadership values enhance human capital through the reading Sulalatus Salatin text. The discussion will focus on leadership values possessed by some great leaders in Sulalatus Salatin and associated with the current rule of developing nations. As is known, the Malay community in the past held the concept would not disobey the king even to the magnifiers is also important. Thus, these nobles can strengthen their position and power. This study is carried out using the library research method using books, journals, articles and most importantly the Sulalatus Salatin text. Through this research, the characteristics of leadership that existed on the magnates in Malaccan Malay can be used as examples in the future. So, the new leader will not underestimate the previous leadership. These characteristics are very important to be the benchmarks for magnifying those who can govern well and loyalty. The loyalty makes Malacca empirer always strong and feared by his enemies. Leadership characteristics presented in this study can be used as a guide and guidance in generating loyal and loyal human capital to the government. 

How to Cite
Mohd Sayuti, M. S., & Omar , J. (1). NILAI KEPIMPINAN PEMBESAR EMPAYAR MELAYU MELAKA KAJIAN BERASASKAN TEKS SULALATUS SALATIN . RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 5(1), 171 - 192. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/52