(1)
Razali, N.; Wahid, A. MaknaAir Dalam Naskhah Drama “Istiqamah” Karya Ismail Kassan. rumpun 2024, 12, 53 - 68.