Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam

The apostleship principle of insan kamil forming the human capital in the novel of Iman

  • Zaidi Ahmad Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Azhar Abdul Wahid Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Abdul Halim Ali Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris
Keywords: peranan, insan Kamil, modal insan, nilai murni

Abstract

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti peranan novel Imam karya Abdullah Hussain sebagai medium untuk mendidik dan membentuk modal insan. Kajian ini dijalankan melalui kajian kepustakaan dengan menganalisis novel Imam sebagai method utama. Novel Imam dianalisis mengikut landasan prinsip kedua Teori Takmilah, iaitu Prinsip Kerasulan sebagai Insan Kamil dengan memberikan fokus kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam novel Imam yang dapat membentuk modal insan dan wajar diteladani. Perbincangan dalam kajian ini tertumpu kepada tiga konsep keinsanan, iaitu konsep insan khalifah, insan Rabbani dan insan Kamil yang dimiliki oleh watak-watak dalam novel Imam. Kajian yang dijalankan membuktikan  bahawa novel Imam mengandungi nilai-nilai murni yang wajar dicontohi. Sejajar dengan itu, novel Imam perlu diiktiraf dan diangkat sebagai  teks kesusasteraan di sekolah kerana amat sesuai dijadikan bahan bacaan yang dapat membantu ke arah pembentukan modal insan.

Kata kunci: prinsip kerasulan, insan Kamil, modal insan, Imam

 

 ABSTRACT

This study aims to identify the role of Imam novel Abdullah Hussain’s novel as a medium for educating and shaping human capital. This study was conducted through a literature review by analyzing the novel Imam as the main method. The Imam novel is analyzed in conjunction with  the second principle of Takmilah Theory, the Principle Mercy as the Kamil Insan, by focusing on the events which must be dealt with and it can shape the development of human capital. The discussion in this study is focusing on three concepts of human nature, namely the concept of the Caliphate, the Rabbani and the Kamil people those are possessed by the characters in the Imam novel. Pure values as well as the rich teaching which the creators emphasize and try to convey through their characters. The character or the community background is very helpful in the formation of pure values in society. Research has shown that the Imam novel contains pure values which are benefited for emulation. In addition, the study also proves that the Imam novel is a great masterpiece. In line with this, the novels needs to be taken up and highlighted as a literary text in school to build the core of the nation’s identity while establishing a well-rounded human capital.

Keywords: principle of apostasy, Kamil people, human capital, Imam

References

A. Aziz Deraman. (2005). Asas Pemikiran Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abang Mohd. Razif Abang Muis. (2015). Pembangunan Insan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Hadi Awang. (2007). Beriman kepada Rasul. Batu Caves: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Abdul Halim Ali. (2006). Iktisar Teori & Kritikan Sastera Barat dan Malaysia. Tanjung Malim: Penerbitan Profesional Baharu.

Abdullah Hussain. (1995). Imam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdullah, I. R., & Ali, A. H. (1). Terapan Konsep Feminisme Talbiah Dalam Cerpen Akar Cinta Karya Aminah Mokhtar. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 46 - 85. Retrieved from https://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/27

Abdullah, S. F. L., & Bahaman, B. (1). Sulalatus Salatin Sebagai Medium Mendidik Nilai Murni. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 5(1), 213 - 232. Retrieved from https://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/54

Ahmad Kamal Abdullah. (1988). Unsur-unsur Islam dalam Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Yani Abdul Manaf. (2014). Al-Quran Al-Karim Terjemaham & Tajwid Berwarna. (Ed). Multazam Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis. Shah Alam: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Azhar Hj. Wahid & Zawawi Jahya. (2009). Pendidikan Pembangunan Modal insan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Din, G., & Ali, A. (2020). Naluri Kemasyarakatan Mengangkat Keunggulan Kepengarangan Muhammad Hj Salleh Terhadap Pembangunan Minda Bangsa Melayu. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(1), 26 - 41. Retrieved from https://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/ rumpun/article/view/5

Ismail Hamid. (1987). Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Kamariah Kamarudin (2011). Takmilah dalam Novel Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lenny Luat. (2015). Pengurusan Insan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maniyamin bin Haji Ibrahim. (2005). Citra Takmilah Analisis Terhadap Kumpulan Puisi Islam. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Mohd Sarji, K. E., & Kamarudin, K. (1). Nilai Islam Dalam Teks Misa Melayu. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 5(1), 101 - 125. Retrieved from https://rumpunjurnal.com/jurnal/ index.php/rumpun/article/view/50

Muhammad Zuhaili Saiman. (2012). Akidah Akhir Zaman Fenomena Semasa dan Implikasi Jenayah Murtad. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Samsina Haji Abdul Rahman. (2001). Teori Takmilah dalam Puisi-puisi Malaysia. Dewan Sastera. (Hlm 17-23).

Published
2020-10-05
How to Cite
Ahmad, Z., Abdul Wahid, A., & Ali, A. H. (2020). Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 8(2), 16-27. Retrieved from https://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125