Idealogi Islamik Pengarang Melalui Drama `Tiang Seri Tegak Berlima` Karya Noordin Hassan

  • Mohd Amir Mohd Zahari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
Keywords: Tiang Seri Tegak Berlima, Idealogi, Islamik, Noordin Hassan

Abstract

ABSTRAK

Interpretasi karya Noordin Hassan lazimnya memperlihatkan unsur-unsur keagamaan dan kemasyarakatan dalam menentukan kerangka dalam fitrah manusia. Ironinya, karya Noordin Hassan bersandarkan kepada dua elemen yang mempengaruhi karyanya. Sehubungan dengan itu, artikel ini bertujuan membincangkan unsur-unsur idealogi Noordin Hassan melalui salah satu karya dramanya berjudul `Tiang Seri Tegak Berlima` (TSTB). Berdasarkan  kajian  lepas,  kajian  mengenai  teater  fitrah  banyak  dilakukan  terhadap  teater  Noordin Hassan selepas munculnya konsep teater fitrah. Justeru, artikel ini membincangkan secara terperinci berkaitan dengan idealogi yang terkandung di dalam naskah drama beliau iaitu Tiang Seri Tegak Berlima. Idealogi yang mencitrakan prinsip fitrah manusia yang beriman dan memiliki sikap positif dalam kehidupan.

Kata kunci: Idealogi, Islamik, Noordin Hassan, Drama Tiang Seri Tegak Berlima.

References

Abu Hassan Othman, (1972). Struktur Famili dan Tingkah Laku Kekeluargaan di Sekmok. Satu Kajian Kes. Akademik. No 1, Julai, 15-41.

A.Halim Ali (2019) Pengetahuan Asas Penyelidikan Dalam Kesusasteraan Melayu. Klang: MZ Edu Publications.

A Rahim Abdullah, (2007). “Masalah Estetika Melayu dalam Drama Noordin Hassan‟ dalam Jurnal ASWARA. Jilid 2 bil 2: 157-177.

A.Wahab Ali, (2004). Kesusasteraan Melayu Moden dalam Kajian dan Kritikan. Tanjung Malim. Universiti Pendidikan Sultam Idris.

A.Wahab Ali, (2001). Tradisi Pembentukan Sastera Melayu Moden. Tanjung Malim . Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Nabil Amir. (2019). Falsafah Pemikiran Sastera Islam. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman. Vol. 05.

Intan Zahariah Gaisun & Arba’ie Sujud. (2019). Beriman Kepada Allah SWT Sebagai Fitrah Manusia Dalam Skrip Drama ‘Tiang Seri Tegak Berlima’karya Noordin Hassan. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature. (1-11).

Mana Sikana. (2006). Drama Melayu Tradisional, Moden dan Pasca Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana Sikana. (2014). Teori Sastera Taabudiyyah: Sastera Untuk Pengabdian. Batu Caves: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Mana Sikana. (2011). Estetika Dramatik dan Spektakuler Teater. Bandar Baru Bangi: Pustaka Karya.

Mana Sikana, (1989). Pemikiran Drama 1971-1977, dalam Di Sekitar Pemikiran Drama Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 158-180.

Noordin Hassan. (2007). “…demi Zaiton…”Kumpulan Drama Pilihan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noordin Hassan. Teater Fitrah. Dewan Sastera. Jilid XIII Bil. 9. September 1983: 3-6.

Noordin Hassan (2006). Tiang Seri Tegak Berlima. Noordin Hassan (Ed.) Edisi Khas sasterawan

Negara “...demi Zaitun...” Kumpulan Drama Pilihan. Hlm. 216-261.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rahmah Bujang (2002). Kandungan Semantik Keislaman dalam Drama Malaysia. Halilah Haji

Khalid (Ed.). Edisi Khas Sasterawan Negara Teater Fitrah dan Esei Pilihan. Hlm. 3-19. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Rohaida Mohammed Dawam & Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. (2016).

Pembangunan Sahsiah Melalui Kefahaman al-Ibtila’. Jurnal Usuluddin 44.

Salman Al-Farisi. Perempuan Melayu dalam Tiang Seri Tegak Berlima karya Noordin Hassan. Malay Literature. Volume 30, No. 2. (2017). 277-296.

Siti Ezaleila Mustafa, (2009). 20 Tokoh Sasterawan. Selangor. Medium Publications.

Solehah Ishak. (1996). Bukan lalang ditiup angin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zuraini Binti Jamil @ Osman, Nurul Nadia Binti Ibrahim, Mohd Syariefudin Bin Abdullah, (2018).Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Emeritus Publications.

Zulkarnain Mohamed. (2011). Pendekatan Ta‘amul-taklif dalam Kajian Sastera.Sari 29 (1), 137-152.

Published
2022-12-02
How to Cite
Mohd Zahari, M. A. (2022). Idealogi Islamik Pengarang Melalui Drama `Tiang Seri Tegak Berlima` Karya Noordin Hassan. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 10(2), 35 - 43. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/152