Penggunaan Model 4T1R dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah Agama Rakyat di Selatan Thailand dalam Era Industri 4.0

The Implementation of 4T1R Model in Educational Management in Private Islamic School of Southern Thailand in the Industrial Era 4.0

  • Muhamasakree Manyunu
  • Sobree Amalina Faculty of Education, Fatoni University, Thailand.
Keywords: SAR, Selatan Thailand, Pengurusan Pendidikan, 4T1R Model

Abstract

 

Sekolah agama rakyat (SAR) merupakan institusi Pendidikan Islam yang berdaftar di bawah kerajaan Thai. Institusi ini mempunyai dua aliran pengajian : pendidikan Islam (bahagian agama) dan pendidikan awam (bahagian akademik). Kedua-dua aliran tersebut mengunakan kurikulum Pendidikan yang dicadangkan oleh pihak kerajaaan. Oleh kerana itu, sekolah agama rakyat di selatan Thailand merupan institusi Pendidikan yang telah direformasikan daripada pondok. Pengurusan berteras Islam merupakan satu amalan pentadbiran yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di kawasan ini secara tersirat. Namun demikian, makalah merumuskan amalan tersebut dengan secara tersurat dengan nama 4T1R Model, ini supaya selaras dengan perkembangan pendidikan semasa di Era Industeria 4.0. Model ini mengandungi empat unsur penting, pertamanya: (T1)al-Takhtit (merancang), keduanya: (T2)al-Tanzim (Mengatur), ketiganya: (T3)al-Taujih (Membimbing), keempatnya: (R1)al-Raqabah(Mengawas) dan kelimanya: al-Tawakkal (Menyerah).

References

al-Quran Karim.

Ahmad Fathi (2001). Pengantar sejarah Fathoni. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Ahmad, Z., Abdul Wahid, A., & Ali, A. H. (2020). Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(2), 16-27. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125

al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. (1987). Sahih. Jil.1. Beruit: Dar Ibn al-Kathir.

Al-Tirmidhi, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. (1971). Sunan al-Tirmidhi. Jil.1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Keawdeang, Rung. (1968). Thasanakhati Tokkhru tor Karnpraprung Pornok Pen Rongrian Rard Sorn Sasana Islam. Tesis Ijazah Sarjana yang belum diterbitkarn, Bangkok: Staban Bandid Phattana Barihansard.

Khun Thong Petr, Chalermkiat. (1968). Karn Tortarn Nayobai Khong Rathabarn 4 Changwad Parktai. Tesis Ijazah Sarjana yang belum diterbitkan, Bangkok: Sillapakorn Universiti.

Maluleem, Imran. (1995). Wikrok Khuam Khatyeang Rawang Rattaban Thai kap Muslim nai Prated Thai. Bangkok: Islamic Academy.

Manyunu, M. (2015). Konsep Penilaian Dalam Pendidikan Islam. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 3(1), 34 - 41. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/

article/view/71

Musor, S. (2015). Pengaruh Kepercayaan Pra-Islam Dalam Mantera: Satu Penelitian Terhadap Budaya Perubatan Tradisional Melayu, Daerah Raman, Wilayah Yala. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 3(1), 153 - 165. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/ rumpun/article/view/80

Phaosan Jehwae. (2019). Sejarah Pendidikan Bahasa Melayu Di Patani Selatan Thai. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 1-17. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/ rumpun/article/view/8

Ramli, F. N. A., Wahid, A., & Ali, A. H. (2021). Pengurusan Identiti Bangsa Dalam Trilogi Karya Hamka. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 9(1), 33 - 48. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/141

Saad, Ab.Kadir Ahmad. (2001). Dakwah Islamiah: Satu Kajian Terhadap Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Masyarakat Melayu Pattani. Journal Pengajian Islam, Yala: Kolej Islam Yala.

Sama-Ali, Abdulroma. (2008). Botbart Kru Sorn Sasana Rongrian Aekchon Sorn Sasana Islam Nai Karn Pattana Chumchon Changwad Chaidean Parktai Torn Lang. Tesis Sarjana Pendidikan Belum diterbitkan, Songkhla: Taksin University.

Sangkarat, Winich. (2001). Adeet Anakhut Lea Pachuban Rongrian Aekachon Sorn Sasana Islam (Pondok) Nai Changwad Chaideang Park Tai. Tesis Ijazah Sarjana yang belum diterbitkan, Chiangmai: Chiangmai University.

Yamirudeng, K., & Osman, Z. (2018). Pembangunan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Bahasa Melayu Elektif Berdasarkan Pendekatan Pengajaran Secara Kontekstual. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 6(1), 74 - 117. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/ article/view/40

Published
2021-12-05
How to Cite
Manyunu, M., & Amalina , S. (2021). Penggunaan Model 4T1R dalam Pengurusan Pendidikan Sekolah Agama Rakyat di Selatan Thailand dalam Era Industri 4.0. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 9(2), 58 -64. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/151