Warisan Naratif Lisan Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Melalui Amalan Akal Budi

The Heritage of Oral Narratives in Shaping Adolescents' Morality Through the Practice of Wisdom

  • Mohd Firdaus Che Yaacob Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, Universiti Malaysia Kelantan
  • Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, Universiti Malaysia Kelantan
  • Tuan Rusmawati Raja Hassan Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Kelantan
Keywords: Naratif Lisan, Akhlak, Akal Budi, Remaja, Pendekatan Firasat

Abstract

Naratif lisan merupakan bentuk penyampaian yang disampaikan oleh nenek moyang masyarakat Melayu untuk memberi nasihat kepada anak-anak muda. Namun begitu, kepesatan teknologi kian berkembang membuatkan naratif lisan kurang didedahkan kepada golongan muda. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti dan menganalisis akal budi yang terkandung dalam naratif lisan bagi membentuk akhlak remaja. Kajian ini telah membataskan skop kajian terhadap dua cerita rakyat iaitu, Pembunuhan Raja Abdullah dan Bukit Marak Bukit Keramat. Kajian ini telah menggunakan Teori Pengkaedahan Melayu menerusi Pendekatan Firasat sebagai deduktif kajian. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu, kaedah kepustakaan dan kaedah lapangan. Hasil kajian ini mendapati terdapat akal budi dalam naratif lisan yang bertujuan mendidik keperibadian golongan remaja ke arah yang lebih positif.

References

A.Halim Ali (2018) Inti Sari Teori Sastera: Malaysia dan Barat. Shah Alam: NHA Excell Resources.

A.Halim Ali (2015) Wacana Teori dan Kritikan Sastera.Shah Alam: NHA Excell Resources.

Abdul Halim Ali (2009) Akal Budi dalam Sajak-sajak Dharmawijaya, Jurnal e-UTAMA. Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura, Vol.2, 69-80

Dundes, A. (1965). The Story of Folklore. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

Hashim Awang. (2002). Teori Pengkaedahan Melayu dan Prinsip Penerapannya. Seminar Bengkel Kajian Teori Sastera Melayu. Riviera Bay Resort, 20-23 Jun.

Junaini Kasdan. (2020). Penciptaan Istilah dan Akal Budi Melayu. International Journal of The Malay World and Civilisation. 8(1), 3-16.

Mohd Fahmi Ismail. (2017). Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Temiar di Gua Musang, Kelantan, Malaysia. Thesis Ijazah Sarjana Master Sastera. Universiti Putra Malaysia.

Mohd Firdaus Che Yaacob. (2018) Gambaran Nilai Murni dalam Seuntaian Cerita-Cerita Rakyat Melayu:Suatu Pengaplikasian Konsep Rohani. Journal of Business and Social Development. 6(2), 1-10.

Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah, Muhammad Izani Ab. Ghani, Shahariah Norain Shaharuddin & Siti Nur Anis Muhammad Apandi. (2017). Cerminan Moral Positif dalam Cerita-Cerita Rakyat Melayu. Internasional Jounal of Language Education and Applied Linguistisc. 35-44.

Muhammad Safuan Ismail, Roslina Abu Bakar dan Nik Rafidah Nik Muhammad Effendy. (2018). Cerita Jenaka Melayu Suatu Manifestasi Watak dan Pewatakan Positif. Jurnal Kesidang. 1(1), 296-329.

Noormaliza Abd Rahim, Nik Rafidah Nik Muhammad Affendi & Awang Azman Awang Pawi. (2017). Desimination of Value through the E-Folklore. TOJET: The Turkish Online Journal of Education Technology. January, 16(1), 32-36.

Roslina Abu Bakar & Aone Van Engelenhoven. (2016). Alam dan Budaya Masyarakat Melayu dalam Hikayat Pelanduk Jenaka. Jurnal Kesidang. 1 (2), 20-49.

Siti Fatimah Mamat, Roslina Abu Bakar dan Arbai’e Sujud. (2019). Kisah Sang Kancil dan Memerang Sebagai Penerapan Adab Kepimpinan dalam Kalangan Kanak-Kanak. Jurnal Kesidang. 4(1), 77-89.

Published
2024-06-30
How to Cite
Che Yaacob, M. F., Tuan Adnan, T. S. N. S., & Raja Hassan, T. R. (2024). Warisan Naratif Lisan Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Melalui Amalan Akal Budi. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 12(1), 30 - 39. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/184

Most read articles by the same author(s)