Perwatakan Berdedikasi Dalam Cerita Rakyat di Kota Bharu: Satu Penelitian Kemasyarakatan

Dedicated Characterization in Folktales of Kota Bharu: A Community Study

  • Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan Universiti Malaysia Kelantan
  • Mohd Firdaus Yaacob Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, Universiti Malaysia Kelantan
  • Tuan Rusmawati Raja Hassan Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Kelantan
Keywords: Perwatakan, Dedikasi, Cerita Rakyat, Kemasyarakatan, Kota Bharu

Abstract

Cerita rakyat merupakan satu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan oleh nenek moyang Melayu bagi menyampaikan amanat atau nasihat. Mereka menyampaikan cerita rakyat bagi mendidik anggota masyarakat agar sentiasa menjaga adat resam serta pantang-larang yang diamalkan. Namun, cerita rakyat kini dianggap tidak releven untuk disampaikan kepada anak-anak muda kerana kepesatan teknologi yang ada pada hari ini. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti dan menganalisis perwatakan dedikasi dalam cerita rakyat di daerah Kota Bharu, Kelatan. Kajian ini membataskan dua buah cerita rakyat yang bertajuk Panglima Perang dan Kerabat Diraja Memuja Pantai. Kajian ini menggunakan rekabentuk kualitatif iaitu berdasarkan kaedah kepustakaan dan lapangan. Kajian ini turut menggunakan teori pengkaedahan Melayu menerusi pendekatan kemasyarakatan sebagai deduktif kajian. Hasilnya, kajian ini mendapati bahawa cerita rakyat Melayu mampu menyerlahkan keperibadian dedikasi dalam kalangan masyarakat setempat.

References

A.Halim Ali (2018) Inti Sari Teori Sastera: Malaysia dan Barat. Shah Alam: NHA Excell Resources.

A.Halim Ali (2015) Wacana Teori dan Kritikan Sastera.Shah Alam: NHA Excell Resources.

Hashim Awang. (2002). Teori Pengkaedahan Melayu dan Prinsip Penerapannya. Seminar Bengkel Kajian Teori Sastera Melayu. Riviera Bay Resort, 20-23 Jun.

Jai Kemalok & Maryati Mohamed. (2020). Peranan Mitos dalam Masyarakat Orang Asli Kampung Peta, Endau, Mersing, Johor. International Journal of the Malay World and Civilisation. 8(1), 75-82.

Long Mohammad Razali Mohamad Nom. (2020). Panglima Perang. Kampung Lundang. Temu Bual, 6 September.

Long Mohammad Razali Mohamad Nom. (2020). Kerabat Diraja Memuja Pantai. Kampung Lundang. Temu Bual, 6 September.

Low Kok On. (2014). Superioriti Rakyat dalam Lelucon Cerita Abu Nawas Asal dan Cerita Abu Nawas Versi Sabah. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. 7, 152-171.

Mohd Firdaus Che Yaacob. (2022). Akal Budi dalam Cerita Rakyat di Tumpat, Kelantan: Satu Penelitian Terhadap Pengkaedahan Alamiah. Jurnal Melayu. 20(1), 129-144.

Mohd Nazri Abdul Rahman, Mariani Md Nor, Romli Darus, Ahmad Shobry Mohd Noor, Arun Daud, Rinau Lintan & Nor Asiah Muhamad. (2017). Cerita Rakyat Orang Asal Sabah Sebagai Medium Pembelajaran Asas Literasi: Analisis Keperluan. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. 5(4), 26-30.

Muhammad Nur Al-Hakim Mohamad Hanafiah & Mohd Firdaus Che Yaacob. (2021). Penemuan Nilai- Nilai Islam Dalam Cerita Lisan Melayu: Satu Penelitian Terhadap Pendekatan Karya Dan Khalayak. Jurnal Melayu. 20(1), 79-92.

Mohamad Zuber Ismail, Sara Beden & Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2015). Hikayat Awang Sulung Merah Muda Dari Perspektif Pendekatan Pengurusan. Jurnal Pengajian Melayu. 26, 95-116.

Sakinah Abu Bakar. (2016). Kearifan Tempatan Orang Melayu: Refleksi Melalui Hikayat Pelandok Jenaka. Malay Literature. 29(1), 22-41.

Published
2024-06-30
How to Cite
Tuan Adnan, T. S. N. S., Yaacob, M. F., & Raja Hassan, T. R. (2024). Perwatakan Berdedikasi Dalam Cerita Rakyat di Kota Bharu: Satu Penelitian Kemasyarakatan. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 12(1), 1 - 7. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/186

Most read articles by the same author(s)