Kepenyairan Yahya M.S Dan Suhaimi Haji Muhammad: Bandingan Tokoh Penyair Prolifik Brunei Dan Malaysia

Authorship of Yahya M.S and Suhaimi Haji Muhammad: Comparison of Prolific Poets of Brunei and Malaysia

  • Syahwal Nizam Haji Yani Universiti Brunei Darussalam
  • Maslin Jukim/Jukin Universiti Brunei Darussalam
Keywords: Kepenyairan, penyair, prolifik, Suhaimi Haji Muhammad, Yahya M.S

Abstract

Yahya M.S dan Suhaimi Haji Muhammad ialah penyair prolifik di negara masing-masing. Di Brunei, Yahya M.S sebagai salah seorang pelopor dalam penulisan puisi bercorak keislaman. Di Malaysia, Suhaimi Haji Muhammad sebagai pelopor aliran surrealism dan membawa aliran yang menyimpang daripada puisi-puisi sezamannya. Kedua-dua tokoh puisi ini hebat memanfaatkan genre puisi untuk mengkritik, mengupas isu masyarakat, menegur ketidakwajaran masyarakat, mendidik akhlak dan menjadikah puisi sebagai wadah berdakwah. Kedua-dua tokoh puisi ini bukan sahaja galak mengemukakan pelbagai isu universal dan semasa, malah juga menghasilkan puisi yang unik dengan gaya bahasa yang tinggi hinggakan kedua-duanya pernah dikategorikan sebagai penyajak kabur. Persamaan latar penyair ini mewajarkan kedua-duanya untuk dibandingkan. Objektif penelitian ini adalah untuk membandingkan ketokohan penyair melalui latar belakang penyair serta mengupas kecenderungan kedua-dua tokoh dalam menghasilkan karya. Oleh yang demikian, penelitian ini bertolak dari persoalan sejauh mana persamaan dan perbezaan latar belakang Yahya M.S dan Suhaimi Haji Muhammad memberikan impak serta mempengaruhi penghasilan karya mereka. Penelitian terhadap perbandingan tokoh dan kepenyairan amat penting dilakukan bagi mencerminkan kecenderungan kedua-dua tokoh penyair prolifik ini dalam menghasilkan karya.

References

A. Kamis Haji Tuah. (1992). “Yahya M.S Peranan dan Sumbangan Dalam Kesusasteraan Bercorak Islam” dlm Bahana. Mac: Jil 27, Bil 137. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A. Rahim Abdullah. (1986). “Penyimpangan Sajak-Sajak Suhaimi Haji Muhammad” dlm Dewan Sastera, September. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A. Rahman Hanafiah. (1978). “Sajak-sajak Eksperimen Malaysia” dlm Dewan Bahasa, April. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A. Samad Said. (1960). “Keanehan dan Kejanggalan Pengakuan Suhaimi Haji Muhammad dalam Lain Jiwa Lain Wajah” dlm Berita Minggu, edisi 27 November. Malaysia.

Abdul Halim Ali (2004) Di Sekitar puisi Melayu moden. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Kamal Abdullah. (2010). Simbolisme dalam Puisi Islam di Malaysia 1970-1990. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad, Z., Abdul Wahid, A., & Ali, A. H. (2020). Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(2), 16-27. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125

Ali, A. H. (2022). Karya Kesusasteraan sebagai satu Manifestasi fungsi Seorang Manusia. PENDETA, 13(1), 11–25. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.fa.2.2022

Ali Ahmad. 1996. “Sastera Melayu dan Pembinaan Akhlak” dlm Simposium Serantau Sastera Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ani Hamzan. (2007). “Karya Terbaru Penyair Surealisme” dlm Dewan Sastera, Julai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arif Karkhi Abu Khudairi. (2007). “Yahya M.S: Penyair Kembara Jauh” dlm Pangsura, Jan-Jun, Bil.24, Jil.13. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baharuddin Zainal, Safiah Hussain, Sarah Sadon dan A.M. Thani (peny.). 1981. Wajah : Biografi seratus penulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harris Effendi Thahar. (1982). “Profil Seorang Sufi Yang Resah” dlm Harian Singgalang, Edisi 20 Oktober. Indonesia.

Hashim Awang. (2003). “Kata Pengantar” dlm Perjalanan Kedua Dari Rumah ke Puncak Suasana. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Awang. (2003). “Pengkaedahan Islam Dalam Kajian Sastera” dlm Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Bandingan ASEAN, anjuran Jabatan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Sastera dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Brunei Darussalam, pada 17-19 Oktober 2003.

Hashim Awang. (2004). “Kata Pengantar” dlm Nyanyian Perjalanan Mencari Diri Dari Muara Ke ‘Arafat. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Haji Abd. Hamid. (2005). “Kata Pengantar” dlm Perjalanan Kembali Dua Puluh Musim. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.

Hashim Haji Abdul Hamid. (1995). “Peranan Puisi Di Tengah-Tengah Penghidupan Semasa Sehingga Menjelang 1983 (Merdeka)” dlm Sekitar Kritikan Sastera Melayu Brunei. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ilias Zaidi. (1978). “Penyair Gigih Lain dari yang Lain – Banyak Berfalsafah dan Menyentuh Ketuhanan” dlm Utusan Zaman, edisi 12 Mac. Malaysia.

Jaafar Rahim. (1996). “Ini Dakwah Suhaimi?” dlm. Utusan Malaysia, edisi 4 September. Kuala Lumpur, Malaysia.

Kamariah Kamaruddin. (2000). “Kumpulan Puisi Wujud: Kajian Takmilah” Tesis. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kemala. (1971). “Melihat Suhaimi Hj Muhammad di dalam Gejala Lain” dlm Dewan Sastera. Februari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malim Ghozali Pk. (2010). “Perbincangan Puisi Sufi Mutakhir Suhaimi Haji Muhammad” dlm Seminar Antarabangsa Pemikiran Suhaimi Haji Muhammad dan Malim Ghozali Pk, anjuran Karyawan Perak, 5 dan 6 Mac, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Mana Sikana (1988). Sastera Islam Dalam Pembinaan. (Peny.), Selangor: Penerbit Karyawan.

Mana Sikana. (1985). “Yahya M.S Sebagai Penyair Islam” dlm Bahana. Januari : Jil 20, Bil 50. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Sastera.

Mana Sikana. (2001). “Teori Sastera Taabudiyyah dan Kaedah Analisisnya” dlm Pertemuan Sastera Nusantara. Anjuran Angkatan Sasterawan Dan Sasterawani (ASTERAWANI), Bandar Seri Begawan.

Mana Sikana. (2004). “Teks Berwadah Pengabdian” dlm Dewan Sastera, Oktober. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Shahidan. (1998). “Suhaimi Muhammad: Yang Kontroversi itu Apa?” dlm. Dewan Sastera, Bil.4, Jil.28: April. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Shahidan. (2010). “Suhaimi Haji Muhammad Avant Garde” dlm Dewan Sastera, November. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Thani Ahmad dan Sarah Sardon. (1981). Wajah Biografi Penulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Morsidi Haji Muhammad. (2003). “Kata Pengantar” dlm. Perjalanan Terakhir Anakku Yang Hilang. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.

Morsidi Haji Muhammad. (2006). “Puisi Yahya M.S: Antara Penggunaan Citra dan Perlambangan dengan Tema” dlm. Pangsura, Jan-Jun 2006. Bil.22, Jil.12. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Morsidi Haji Muhammad. (2006). Puisi Moden Brunei Sebelum Merdeka: Satu Kajian Tentang Tema Citra dan Perlambangan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Morsidi Haji Muhammad. (2010). Puisi Moden Brunei Sebelum Merdeka (1940 – 1983): Satu Kajian Tentang Tema, Citra dan Perlambangan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Morsidi Haji Muhammad. (2011). Puisi Islam Brunei Darussalam Dalam Hubungannya Dengan Puisi Islam Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

Nahmar Jamil. (1971). “Bunga di Atas Batu, Penyair Suhaimi Tidak Boleh Diketepikan” dlm Utusan Zaman, Edisi 31 Januari. Malaysia.

Nassury Ibrahim. (1998). “Suhaimi Haji Muhammad: Penyair yang Terus Hidup” dlm Dewan Sastera, Julai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahman Shaari. (1975). “Puisi Suhaimi Seratus Peratus Prosa?” dlm. Berita Mingguan, Edisi 1 Jun. Malaysia.

Rahman Shaari. (1987). “Sajak-sajak Suhaimi Haji Muhammad: Idea Baru Yang Longgar” dlm Bacaria. Kuala Lumpur: terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd.

Rahman Shaari. (2016). “Kekaburan dan Kejelasan Makna Dalam Puisi” dlm Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramli Isin. (1974). “Reformis dalam perkembangan teknik perpuisian Melayu di Malaysia” dlm. Utusan Zaman, 5 Mei. Kuala Lumpur: Kumpulan Utusan.

Rizal CA. (2015). “Suhaimi Haji Muhammad: Penyair Sufi Dalam Kenangan” dlm Dewan Sastera Februari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Psutaka.

Rosidah Endot. (2015). “Sajak Islami Menghimpun Pengajaran” dlm Dewan Sastera, November. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rosna Mohd Khalid. (2008). “Puisi-Puisi Eksperimen: Kerelevanan dan Signifikannya Dalam Sajak melayu Moden” dlm Jurnal Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rozninah Abd. Azib (1998). “Antara Konvensional dengan Ekperimental” dlm ‘daripada editor’ Dewan Sastera, Bil.4, Jil.28: April. (Peny.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rozninah Abd. Azib (1998). “Tanggapan para Pengkritik Sastera terhadap Suhaimi Muhammad” dlm. Dewan Sastera, Bil.4, Jil.28: April. (Peny.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rusli A Malem. (1981). “Sajak-sajak Suhaimi Haji Muhammad dalam Antologi Lilin Seinci” dlm Mimbar Umum, Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Sahlan Mohd. Saman. (1976). “Pengkritik Harus Belajar Dari Penulis? -Sarana Suhaimi Aneh” dlm Utusan Zaman, edisi 26 Disember. Malaysia.

Samsina Abd. Rahman. (2013). “Kembali Ke Fitrah Dalam Puisi-Puisi Suhaimi Haji Muhammad” dlm Jurnal Melayu, Jilid 11, Dis. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Samsina Hj. Abd. Rahman. (2014). “Pemikiran Tasawuf Dalam Puisi Suhaimi Haji Muhammad” dlm Dewan Sastera, November. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shansudin Othman. (2018). “Eksistensialisme Dalam Puisi: Antara Kebijaksanaan Dengan Keberanian” dlm Dewan Sastera, Bil.8, Jilid 48: Mac. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suhaimi Haji Muhammad. (1982). Di Malam Gelita Ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suhaimi Haji Muhammad. (1988). “Isu-isu Penting dalam pembicaraan Sastera Islam” dlm. Sastera Islam Dalam Pembinaan. Selangor: Penerbit Karyawan.

Suhaimi Haji Muhammad. (1998). “Masalah Khilafiah di Ambang Penilaian Ilmu dan Karya Islam” dlm. Dewan Sastera, Bil.4, Jil.28: April. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suhaimi Haji Muhammad. (1999). Simfoni Perjalanan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suhaimi Haji Muhammad. (2000). At-Tariq: Kumpulan Puisi Mistik Dan Kerohanian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syahwal Nizam Haji Yani. (2018). “Pengabdian Yahya M.S Dalam Kumpulan Puisi Deru Perjalanan Kembali Seorang Abid” dlm Seminar Antarabangsa Penyelidikan Mengenai Melayu (SAPEMM) Kali ke-2, 28-30 Mac 2018, di ILIA, UBD.

Syahwal Nizam Hj Yani (2020). “Dakwah Yahya M.S Dalam Kumpulan Puisi Deru Perjalanan Kembali Seorang Abid” dlm Bahana Bil: 426, Jil: 55, Jan-Feb. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syahwal Nizam Hj Yani. (2017). “Unsur Alam Dalam Kumpulan Puisi Perjalanan Kembali Dua Puluh Musim Karya Yahya M.S” dlm Seminar Antarabangsa Pengajian Lepasan Ijazah kali ke-4 (SAPLI 2017) 1-2 November 2017, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Syahwal Nizam Hj Yani. (2018). “Perjalanan Terakhir Anakku Yang Hilang Karya Yahya M.S.: Dialek Melayu Brunei dan Jati Diri” dlm. Bahana Bil: 418, Jil:53, Mei-Jun. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahya Haji Ibrahim. (1996). “Persoalan Akhlak dalam Sastera” dlm Simposium Serantau Sastera Islam. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahya M.S. (1962). Warna Menggugat Zaman. Bandar Seri Begawan: Pustaka Chahaya Brunei.

Yahya M.S. (1983). Asas-Asas Kritik Sastera. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahya M.S. (1988). Perjalanan Malam Kalimantan Menuju Siang. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahya M.S. (1992). Jalan Perak Dari Sekolah Melayu Ke Masjidil-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Bandar Seri Begawan: Ibrahim Publisher Sdn. Bhd.

Yahya M.S. (1998). Menghayati Sastera Islam Abad Ke-21. Bandar Seri Begawan : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahya M.S. (2007). Deru Perjalanan Kembali Seorang Abid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahya M.S. (2011). Kesusasteraan: Cerminan Akhlak dan Kemanusiaan. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zabidin Ismail. (2010). “Perbincangan Biografi Suhaimi Haji Muhammad” dlm Seminar Memperkasakan Ketokohan Sasterawan Suhaimi Haji Muhammad dan Malim Ghozali Pk. Anjuran Karyawan Negeri Perak.

Published
2023-05-14
How to Cite
Haji Yani, S. N., & Jukim/Jukin, M. (2023). Kepenyairan Yahya M.S Dan Suhaimi Haji Muhammad: Bandingan Tokoh Penyair Prolifik Brunei Dan Malaysia. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 11(1), 12 - 31. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/170