Kemenjadian Abdullah Munsyi Sebagai Tokoh Bahasa, Sasterawan Dan Kewartawanan

The Emergence Of Abdullah Munsyi As A Language, Literature And Journalism Figure

  • Roslan Chin Universiti Sains Malaysia
  • Mohd Faiz Hilmi School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia
Keywords: Hikayat Abdullah, Abdullah bin Abdul Kadir, Munsyi, Imlak, Imitasi

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemenjadian  Abdullah Munsyi sebagai tokoh dalam bahasa, sasterawan dan kewartawanan. Analisis tentang faktor-faktor kemenjadian Abdullah Munsyi sebagai tokoh dalam bahasa, sasterawan dan kewartawanan adalah dengan menggunakan Teori Pembelajaran Sosial oleh Bandura, dan Model Strategi Pembelajaran Bahasa oleh Oxford. Penulisan ini menemukan tema menuntut ilmu melalui peranan bapanya iaitu Abdul Kadir dan pengaruh persekitaran. Strategi pembelajaran bahasa yang digunakan adalah berasaskan kemahiran menulis dalam meningkatkan penguasaan ilmu melalui latih tubi menulis, latihan imlak dan imitasi. Penguasaan ilmu dan kemampuannya untuk mengajar membolehkan Abdullah digelar “Munsyi.” Hasil penemuan ini telah menyumbang kepada kemenjadian Abdullah Munsyi sebagai individu berilmu dalam mempengaruhi dan membuat perubahan terhadap perkembangan kesusasteraan, bahasa dan ilmu kewartawanan dalam alam Melayu.

References

Abdullah Abdul Kadir Munsyi. (1963). Hikayat Abdullah. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka antara.

Abdul Wahab, M. K. (2019). Pembinaan Kandungan Model Prototaip Falsafah Bahasa Penyatuan Bangsa: Kesepakatan Pakar. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 7(1), 86 - 124. Retrieved From http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/29

Ahmad, Z., Abdul Wahid, A., & Ali, A. H. (2020). Kerasulan insan kamil membentuk modal insan dalam novel Imam. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 8(2), 16-27. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/125

Gagne, F. (2007). Ten Commandments for Academic Talent Development. Gifted Child Quately. 51, 93 -118.

Haseena Banu Abdul Kalam. (2016). Pengaruh Persekitaran Sosial Terhadap Tingkah Laku Disiplin Murid Sekolah Rendah Di Klang, Selangor, Malaysia. Universiti Putra Malaysia. Disertasi.

Lent, R., & Brown, S. (2008). Social cognitive career theory and subjective well-being in the context of work. Journal of Career Assessment, 16, 1, 6-21.

Lent, R.; Brown, S.; Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown & Associates (Eds.), Career Choice and Development. Fourth Edition (pp. 255-311). Jossey-Bass.

Ma’rof Redzuan. (2001). Psikologi Sosial. Serdang, Selangor. Universiti Putra Malaysia.

Zahril Nizam Md Yusoff, Darwalis Sazan , Noriah Mohamed dan Mohd Najib Abdul Rahim. (2020). Analisis Stilistik Dalam Teks Melayu Hikayat Abdullah. Jurnal Melayu. Bil. 19(1).

Mohamed Amin Embi. (2000). Language learning strategies: a malaysian context. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd. Thani Ahmad, Sarah Sadon, Suhaimi Hj. Muhammad. (1988). Wajah: Biografi Penulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nazzil Saifuddin Abd. Rahim. (2013). Kemahiran Menulis Ayat Mudah Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama ABIM Kajang, Malaysia. Disertasi Sarjana, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Universiti Putra Malaysia.

Nik Safiah Karim. (2004). Bahasa Melayu Sedekad Yang Lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Norfazirah Zakaria, Abd Rauf Hassan & Nik Farhan Mustapha. (2019). Penguasaan Penulisan Karangan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Melayu Melalui Penggunaan Imitasi. Jurnal Linguistik. Vol.23 (2) Dis. ISSN 1823-9242.

Oxford, R. (1990) Language laerning strategies: what every teacher should know. New York: Newbury House Publishers.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3r ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Roselan Baki. (2003). Pengajaran dan pembelajaran penulisan Bahasa Melayu: Senario, teori dan panduan untuk guru dan murid. Kuala Lumpur: Karisma Publications.

Roslan Chin. (2016). Amalan Pengajaran Guru, Masalah Penguasaan Kemahiran Bahasa Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas. Universiti Utara Malaysia. Tesis PhD.

Schunk, D.H. (2012). Learning Theories: An Educational Perspective. Pearson.

Published
2022-12-06
How to Cite
Chin, R., & Hilmi, M. F. (2022). Kemenjadian Abdullah Munsyi Sebagai Tokoh Bahasa, Sasterawan Dan Kewartawanan. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 10(2), 44 - 53. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/167