MaknaAir Dalam Naskhah Drama “Istiqamah” Karya Ismail Kassan

Meaning of Water In The Text of “Istiqamah” by Ismail Kassan

  • Nasir Razali Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
  • Azhar Wahid Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Keywords: Naskhah drama absurd Melayu, Teori Estetika Bersepadu,, Air, idealisme, Keadaman Teks Kesusasteraan

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan makna air dalam naskhah drama “Istiqamah” karya Ismail Kassan. Bagi menemukan makna air dalam naskhah drama yang dikenal pasti beraliran absurd itu, kajian ini mengaplikasikan Konsep Naskhah Drama Absurd Melayu yang diasaskan daripada Teori Estetika Bersepadu oleh Abdul Halim Ali (2010) tertumpu kepada Ciri-ciri Keadaman Teks Kesusasteraan. Konsep Naskhah Absurd Melayu diaplikasikan terhadap teks dikaji kerana mengemukakan dua idea teras, iaitu kesepaduan unsur dalaman (idea dan pemikiran) dengan unsur lahiriah teks (struktur teks). Kedua-dua unsur ini menzahirkan stail, iaitu perkaitan stail (kesepaduan unsur dalaman) dengan kebenaran terhadap agama dan realiti kehidupan. Hasil kajian mendapati makna air dalam “Istiqamah” adalah; (1) Air anugerah Allah SWT kepada seluruh makhluk-Nya. (2) Air Zam-Zam sebagai air istimewa daripada Allah SWT. (3) Allah SWT melarang manusia menyalahgunakan air. (4) tidak semua air boleh diminum Manusia. Keempat-empat dapatan analisis “Istiqamah” telah mengungkap idealisme pengarang yang memaknakan air sebagai falsafah kepada keperluan dan pembersihan untuk manusia. Jelas, dengan mengaplikasikan pendekatan Konsep Naskhah Absurd Melayu, ia memberi implikasi untuk memahami sesebuah naskhah drama absurd secara berstruktur, sistematik dan berkesan.

References

A.Halim Ali(2024) Menilai Makna Keindahan berasaskan Konsep Estetika Bersepadu. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris

A. Halim Ali. (2019). Pengetahuan Asas Penyelidikan dalam Kesusasteraan Melayu. Klang. MZ Edu Publication.

Abdul Halim Ali. (2017). “Pendekatan kritik teks sastera berasaskan gagasan Estetika Bersepadu.” Dlm. Prosiding Seminar Internasional Penyelidikan Pascasiswazah IPM-UNNES, 10-29.

Abdul Halim Ali. (2014). “Konsep Estetika Bersepadu: Satu kaedah baharu kaedah kritik estetik dalam Kesusasteraan Melayu.” Dlm. Jurnal Peradaban Melayu Jilid 9, 2014, 84-104

Abdul Halim Ali dan Khalid Ismail. (2013). “Asas pembinaan teori sastera oleh sarjana sastera di Malaysia.” Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu (RUMPUN), Jilid 1, Januari 2013. Pp. 1-20/

Abdul Halim Ali. (2011). Teori Estetika Bersepadu. dimuat turun dari http://teorisastera.blogspot.my/2011/12/teori-estetika-bersepadu.html.

Afifah, Fahdah. (2022). “Air menurut Konsep al-Quran dan Sains Medika.” Dlm. Prosiding Konferensi Intergasi Interkoneksi Islam dan Sains, Volume 4, 2022. Pp. 163-169.

Al-Quran al-Karim. (Terjemahan perkata dan Tajwid). Selangor: Karya Bistari Sdn. Bhd. Cetakan 2017 (2022).

Damono, Sapardi Djoko. (1984). Sosiologi sastra sebuah pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Emzir Saifur Rohman dan Andri Wicaksono. (2018). Tentang Sastra : Orkestrasi Teori dan Pembelajarannya. Yogyakarta : Penerbit Garudhawaca.

Ismail Kassan. (2003). “Istiqamah” (terbitan asal, 1994). Dlm. Kumpulan Drama Ismail Kassan : Gelanggang Tuk Wali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jabar Zaman Khan Khattak, Asif Mir, Zubair Anwar, Hussain Mustatab Wahedi, Ghulam Abbas, Haider Zaman Khan Khattak dan Humaira Ismatullah. (2011). “Concept of Halal Food and Biotechnology.” Dlm. Advance Journal of Food Science and Technology 3(5). Pp 385-389.

Mana Sikana. (2019). “Kehadiran Pemikiran Anwar Ridhwan dari Sudut Kekuasaan Politik dalam Drama Yang Menjelma dan Menghilang.” Dlm. Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu (RUMPUN), Jilid 7, Januari 2019. Pp. 247-266.

Mana Sikana. (2013a). “Arah Perjalanan Teori dan Kritikan Sastera Malaysia dalam Era Globalisasi.” Dlm. Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu (RUMPUN), Jilid 1, Januari 2013. Pp. 143-168.

Mana Sikana. (2013b). Berdiri di akar diri : Kritikan sastera Melayu pascamoden. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia.

Mana Sikana. (2006). Drama Melayu tradisional, moden, dan pascamoden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana Sikana. (1985). Mendekati drama. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Bhd.

Mana Sikana. (1977). “Noordin Hassan pelopor ekperimentalis”. Dlm. Berita Harian, 8 Julai 1977.

Mohamad Nazri Ahmad. (2011). “Waiting For Godot: Acuan Drama Absurd di Malaysia.” Dlm. Jurnal Melayu. Bilangan 6, 2011. Pp. 211-225.

Muhammad Mushfique Ahmad Ayoup @ Ayub. (2016). Air Zam-Zam. Kuala Lumpur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Muhammad Rafi. (2021). Kisah Nabi Ismail, Siti Hajar dan Asal Usul Air Zamzam. Jakarta: Tafsiralquran.Id.

Muhjidin Mawardi. (2014). “Air Masa Depan Kehidupan.” Dlm. Jurnal Tarjih, Volume 12 (1) 2014. Pp. 1-12.

Mulyantari, Kadek dan Anak Agung Wiradewi Lestari, A.A.N. Subawa dan Tjokorda Gede Oka. (2018). “Penderita dengan Hemokromatosis Primer.” Dlm. Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory 18(2). Pp. 141-144.

Nasir Razali dan Azhar Wahid. (2020). “Idealisme dalam Naskhah “Sabda Sang Pendeta” Karya Ismail Kassan Berdasarkan Konsep Keadaman.” Dlm. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, Volume, 8 (1), (2020). Pp. 42-55.

Nasution, Ikhwanuddin. (2008). “Sistem dan kode semiotika dalam sastra: Suatu proses komunikasi”. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume IV (2): 109-115.

Said Hamad. (2007). Pengobatan Penyakit dengan Terapi Air. Jakarta: Aksara Qalbu.

Setiyawan Gunardi. (2018). “Arak dan Minuman-Minuman yang Memabukkan Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab dan Fatwa.” Dlm. Malaysian Journal of Syariah and Law, Volume 7, June 2018. Pp. 61-70.

Siti Nadirah Hafidzin. (2018). “Antara kemurungan, mania.” Dlm. Berita Harian, 10 Oktober 2018.

Slameto. (2015). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.

Solehah Ishak. (1982). “Tahap drama kontemporari-Abstrak atau Absurd”. Dlm Rahmah Bujang (pngr) Drama Melayu 25 tahun. hlm 64-81. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syajaratulhuda Mohd Rosli. (2023). “Masyarakat Islam perlu berhati-hati memilih makanan, minuman.” Dlm. Sinar Harian, 11 September 2023.

Syukriya Alvi Jauharotus dan Faridah Hayyun Durrotul. (2019). “Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam.” Dlm. Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nombor 1, Mei 2019. Pp. 43-50.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. (2022). Kelebihan Air Zamzam dan Hadith Tentangnya. Kuala Lumpur: maktabahalbakri.com.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. (2016). Monopoli Barang: Hukum dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Published
2024-06-30
How to Cite
Razali, N., & Wahid, A. (2024). MaknaAir Dalam Naskhah Drama “Istiqamah” Karya Ismail Kassan. RUMPUN JURNAL PERSURATAN MELAYU, 12(1), 53 - 68. Retrieved from http://rumpunjurnal.com/jurnal/index.php/rumpun/article/view/187